نظرسنجی

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

کیفیت خدمات پورتال مکانی سازمان نقشه برداری کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

سرعت خدمات پورتال مکانی سازمان نقشه برداری کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

سهولت دستیابی به خدمات پورتال مکانی سازمان نقشه برداری کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

ارسال